FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Services List


 

 

 หน้าที่และบริการของเรา


- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ (Electrical High-Low voltage installation)
- ตรวจเช็ค ACB (Function Test) และ CAP.BANK (ACB:Function Test)
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า Thermo scan (Electrical System Check)
- ออกแบบ-คำนวณ-ขออนุญาต (Design-Estimate-Approve)
- รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Installation)
- ประกอบและติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด (MDB, Switch Board Maker)
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน (Improve Electrical System)
- ติดตั้งโคมไฟ ระบบแสงสว่าง (Lighting System)

- เดินสายไฟฟ้าภายในโรงงาน (Cable Feeder)
- บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (Preventive Maintenance:PM)
- ที่ปรึกษาระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
- ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
- รับออกแบบและติดตั้งตู้ MDB

 

สาระน่ารู้


สาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง


1. ความเสื่อมสภาพและชำรุดของชิ้นส่วนอุปกรณ์ ส่งผลต่อการทำงานของ

    ระบบไฟฟ้า

2. การขาดการบำรุงรักษาที่เป็นระบบ เช่น การตรวจสอบ การทดสอบ หรือ

     การทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ

3. ปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ฟ้าผ่า ทำให้แรงดันไฟฟ้าสูงชั่วขณะ ไฟฟ้าตก

    หรือดับ  ทำให้แรงดันไฟฟ้าลดต่ำทันที

 
.